Τι θα γίνει με τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ;

kd

Την καρατόμηση των επικεφαλής των ΔΕΚΟ και των δημοσίων φορέων που υπερβαίνουν τα όρια των δαπανών των προϋπολογισμών τους, προβλέπει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη, διαβάζουμε στο sofokleousin.gr. Κάποιοι πάντως υποστηρίζουν ότι αυτή θα είναι μια εξαιρετική αφορμή για να πέσουν κεφάλια στα ΕΛΤΑ με αφορμή αυτή την απόφαση.

Το δημοσίευμα αναφέρει:

Επίσης η απόφαση προβλέπει παρακράτηση των κρατικών επιχορηγήσεων για τις σπάταλες υπηρεσίες τόσο των υπουργείων όσο και όλων των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά και την επιβολή καθεστώτος επιτήρησης, εάν δεν υπάρχει συμμόρφωση για διάστημα δύο τριμήνων.

Όπως αναφέρει, «εντός ενός μηνός από τη διαπίστωση της ετήσιας απόκλισης, παύονται τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ του φορέα, προκειμένου για ΝΠΙΔ, που έχουν τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας και όλα τα μέλη του Δ.Σ. του φορέα προκειμένου για ΝΠΔΔ και λοιπών ΝΠΙΔ, με την προβλεπόμενη στις ανωτέρω διατάξεις διαδικασία. Το εποπτεύον Υπουργείο προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αντικατάσταση των μελών του ΔΣ που παύονται».

Πρόκειται για την απόφαση με την οποία ορίζεται η στοχοθεσία, το πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2018, καθώς και η διαδικασία παρακολούθησης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που αποσκοπεί στη συγκράτηση των δαπανών εντός των ορίων που έχουν προσδιοριστεί με τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Όλοι οι φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους, σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση. Εάν διαπιστωθεί απόκλιση άνω του 10% σε ένα τρίμηνο οφείλουν να λάβουν μέτρα διόρθωσης. Εάν η απόκλιση διατηρηθεί ή δεν λάβουν διορθωτικά μέτρα, τότε, έρχονται οι κυρώσεις που κλιμακώνονται μέχρι και το ξήλωμα των διοικήσεων.

«Πρόστιμο» στα υπουργεία

Αναλυτικότερα, για τα Υπουργεία, σε περίπτωση που από τα μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης των προϋπολογισμών τους, διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους, για τη διαφορά μεταξύ εσόδων και υποχρεώσεων, περικόπτεται, με απόφαση του Διευθυντή Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, ποσό πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες, ίσο με το ποσό της υπέρβασης πέραν του ανωτέρω ποσοστού. Η διαδικασία αυτή ενεργοποιείται, εάν δεν έχουν υλοποιηθεί οι διορθωτικές παρεμβάσεις. Εάν, βάσει των απολογιστικών στοιχείων του επόμενου τριμήνου, προκύψει ότι οι αποκλίσεις έχουν εξισορροπηθεί, το ποσό των πιστώσεων που έχει περικοπεί, δύναται να επαναδιατεθεί.

Καρατομήσεις

Πιο αυστηρό είναι το ποινολόγιο για τις ΔΕΚΟ και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Ειδικότερα:

1. Για τα Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ που είναι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης μειώνεται ισόποσα και το εγκεκριμένο ποσό ακαθάριστου δανεισμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά την 25η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αρμόδια για τις εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου. Εάν, βάσει των τριμηνιαίων απολογιστικών στοιχείων, ο προϋπολογισμός εξισορ¬ροπηθεί και αντισταθμιστούν οι αρνητικές αποκλίσεις, τότε το ύψος της επιχορήγησης του Κρατικού Προϋπολογισμού και το εγκεκριμένο ποσό ακαθάριστου δανεισμού για το εν λόγω διάστημα αναπροσαρμόζονται στα αρχικά εγκεκριμένα όρια και τυχόν ποσά που έχουν παρακρατηθεί από την εγκεκριμένη επιχορήγηση, αποδίδονται στον φορέα με την επόμενη μηνιαία δόση,

2. Για τα Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ που δεν είναι φορείς Γενικής Κυβέρνησης και λαμβάνουν επιχορηγήσεις ή ενίσχυση οποιασδήποτε μορφής από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού ακολουθεί τις διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης της παρούσας παραγράφου,

3. Για τα Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ που δεν είναι φορείς Γενικής Κυβέρνησης και δεν λαμβάνουν επιχορήγηση ή ενίσχυση οποιασδήποτε μορφής από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, σε περίπτωση τριμηνιαίας αρνητικής απόκλισης στα οικονομικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και προβλέψεων, η αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους μειώνει ισόποσα το εγκεκριμένο ποσό δανειοδότησης, ενημερώνοντας σχετικά την 25η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Εάν, βάσει των τριμηνιαίων απολογιστικών στοιχείων ο προϋπολογισμός εξισορροπηθεί και αντισταθμιστούν οι αρνητικές αποκλίσεις, το εγκεκριμένο ποσό ακαθάριστου δανεισμού αποκαθίσταται σε εκείνο που είχε αρχικά εγκριθεί για το αναφερόμενο διάστημα.

4. Εφόσον διαπιστωθεί αρνητική απόκλιση από τους τριμηνιαίους στόχους στα οικονομικά αποτελέσματα προ επιχορηγήσεων, φόρων, τόκων και προβλέψεων σε ποσοστό μεγαλύτερο από 10% σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα, σε φορέα της προηγούμενης παραγράφου, η καταβολή των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναστέλλεται έως την εξισορρόπηση του αρχικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού και την αντιστάθμιση τυχόν αρνητικών αποκλίσεων. Εάν και τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα προ επιχορηγήσεων, φόρων, τόκων και προβλέψεων αποκλίνουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%, τότε η θητεία των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του συγκεκριμένου φορέα λήγει αυτοδίκαια εντός ενός μηνός από τη διαπίστωση της εν λόγω απόκλισης.

(Visited 1 times, 1 visits today)
SHARE THIS

RELATED ARTICLES

TWEETS