Τα ΕΛΤΑ έχασαν και τους Ταχυδρομικούς Κώδικες

Elta 1

Μια ακόμα υποβάθμιση στο δημόσιο Ταχυδρομείο από την κυβέρνηση. Μετά τα απανωτά χτυπήματα έρχεται ακόμα ένα το οποίο οδηγεί πρακτικά σε νέα – σημαντική συρρίκνωση τον Οργανισμό μας .

Με το νόμο 4487 άρθρο 47 τα ΕΛΤΑ χάνουν τη διαχείριση του συστήματος με τους ταχυδρομικούς κώδικες και αυτό περνά ως αρμοδιότητα στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Η κίνηση αυτή δείχνει τη στρατηγική της κυβέρνησης της αριστεράς για το Ταχυδρομείο.

Αντί για την ανάπτυξή του φροντίζει για τη συρρίκνωση και την απαξίωσή του. Μήπως άραγε θέλει να κρατήσει την ευθύνη για τους ταχυδρομικούς κώδικες στο δημόσιο προκειμένου να δώσει το Ταχυδρομείο στου ιδιώτες; Από αυτή την κυβέρνηση τα περιμένουμε πια όλα. Εξάλλου είναι επισήμως διακηρυγμένος στόχος της ιδιωτικοποίησης.

Σημειώνουμε επίσης ότι οι ταχυδρομικοί κώδικες αναπτύχθηκαν και λειτουργούν από τα ΕΛΤΑ. Ο Οργανισμός μας έχει δικαιώματα ιδιοκτησίας τα οποία πλέον χάνονται.

Η Διοίκηση φυσικά δεν είναι σε θέση να προασπίσει τα συμφέροντα των ΕΛΤΑ αλλά μόνο να υλοποιήσει τις προσταγές του Υπουργείου.

Οι προθέσεις της κυβέρνησης αποκαλύπτονται μέρα με την ημέρα ως προς το μέλλον του Ταχυδρομείου.

Διαβάστε αναλυτικά το σχετικό άρθρο.
Στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινω-
νιών και Ενημέρωσης ανατίθεται η ανάπτυξη, επεξερ-
γασία, διαχείριση και αξιοποίηση των Ταχυδρομικών
Κωδίκων της Επικράτειας. Με απόφαση του Υπουργού
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
καθορίζονται οι σχετικές με το προηγούμενο εδάφιο αρ-
μοδιότητες της υπηρεσίας ή του φορέα, ως και των τυχόν
εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ο τρόπος ανάπτυξης, επεξερ-
γασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης των Ταχυδρομικών
Κωδίκων της Επικράτειας, η διαδικασία ενημέρωσης των
ενδιαφερομένων για τυχόν αλλαγές αυτού και παρακο-
λούθησης της εφαρμογής των προαναφερόμενων αλ-
λαγών, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.
2. Η εταιρία ΕΛΤΑ Α.Ε. παρέχει στο Υπουργείο Ψηφια-
κής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κάθε
αναγκαία συνδρομή για την ανάπτυξη, επεξεργασία, δια-
χείριση και αξιοποίηση του συνόλου των Ταχυδρομικών
Κωδίκων της Επικράτειας.»
2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 4Α
η εταιρεία ΕΛΤΑ Α.Ε. υποχρεούται εντός τριών (3) μηνών
από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου να προβεί σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να απο-
στείλει στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης το σύνολο των δεδομένων των
Ταχυδρομικών Κωδίκων της Επικράτειας που έχει στη
διάθεσή της, σε οποιαδήποτε μορφή και αν βρίσκονται
(έντυπη ή ηλεκτρονική).

(Visited 366 times, 1 visits today)
SHARE THIS

RELATED ARTICLES

TWEETS