Στην αξιολόγηση της αναπροσαρμογής βασικών τελών υπηρεσιών δεμάτων εσωτερικού των ΕΛΤΑ, του 2017, προχωρά η ΕΕΤΤ

kat eta

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου αναφορικά με την «Αξιολόγηση Αναπροσαρμογής βασικών τελών Υπηρεσιών Δεμάτων Εσωτερικού των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) το έτος 2017» απευθύνει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με το Ν. 4053/2012, η ΕΕΤΤ «αξιολογεί και εγκρίνει με απόφασή της τα τιμολόγια του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. …».

Η τιμολόγηση της Καθολικής Υπηρεσίας διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4053/2012.

Η ΕΕΤΤ, προτίθεται να αναθέσει σε ανεξάρτητο φορέα (ΑΠ ΕΕΤΤ: 846/2/02-04-2014, ΑΔΑ: 73Θ1639-ΓΙΞ), το έργο της αξιολόγησης αναπροσαρμογής βασικών τελών υπηρεσιών δεμάτων εσωτερικού των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) για το έτος 2017 σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στο νόμο:

-Να είναι προσιτά.

-Να αντικατοπτρίζουν το κόστος κατά το δυνατόν.

-Να δίνουν κίνητρα για την αποτελεσματική παροχή της καθολικής υπηρεσίας.

Να τηρούν τις αρχές της διαφάνειας και της αποφυγής διακρίσεων, να είναι ενιαία για όλη την Επικράτεια, αλλά και τις διασυνοριακές υπηρεσίες, όταν παρέχονται με χρέωση ανά μονάδα ταχυδρομικού αντικειμένου.

Οι αρχές αυτές πρέπει να τηρούνται και στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται ειδικά τιμολόγια για ορισμένες υπηρεσίες, όπως είναι οι υπηρεσίες που παρέχονται σε επιχειρήσεις, σε αποστολείς μεγάλων ποσοτήτων αλληλογραφίας ή σε φορείς που χρησιμοποιούν μέρος της παρεχόμενης ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Η ΕΕΤΤ, επιθυμεί να συνάψει σύμβαση για το ανωτέρω Έργο, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, με μέγιστη διάρκεια έργου δύο (2) μήνες, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό €15.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕΤΤ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

metaforespress.gr

(Visited 1 times, 1 visits today)
SHARE THIS

RELATED ARTICLES

TWEETS